පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
கந்தளை கலாசார நிலையம்

திருகோண மாவட்டத்தின் கந்தளை பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள கந்தளை கலாசார நிலையத்திற்காகும்.
கந்தளை கலாசார நிலையம்

திருகோண மாவட்டத்தின் கந்தளை பிரதேச செயலகப் பிhpவில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள கந்தளை கலாசார நிலையத்திற்காகும்.

කන්තලේ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ, කන්තලේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කන්තලේ සංස්කෘතික මධඨස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

ஓலி பெருக்கி இயந்திரங்கள் பெற்று கொடுத்தல்

This page is under construction

 

பொருட்கள் வழங்கல்

This page is under construction

 

அரங்க வசதிகள் வழங்கல்

This page is under construction

 

இசை கருவிகள் பெற்றுக் கொடுத்தல்

This page is under construction

 

நடன ஆடைகள் வழங்கல

This page is under construction

 

நடன குழுக்களை வழங்கல்

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන