පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Previous Next
Serunuwara Cultural Center

Ayubowan! You are warmly welcome to the Serunuwara Cultural Centre, the beautiful abode located in the most serene coastal belt in the Divis...
Serunuwara Cultural Center

Ayubowan! You are warmly welcome to the Serunuwara Cultural Centre, the beautiful abode located in the most serene coastal belt in the Divis...

Seruwila Cultural Center

Ayubowan! You are warmly welcome to the Serunuwara Cultural Centre, the beautiful abode located in the most serene coastal belt in the Divisional Secretary’s Division of Seruwila in the Trincomalee district.

Our Services

ශබ්දවාහිනි යන්ත්‍ර ලබාදිම

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු. 3000 සිට රු. 8000.00 දක්වා

 

පිරිත් මණ්ඩපය (රාමුව පමණක්)

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු. 500

 

තොරණ (රාමුව පමණක්)

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු. 500

 

මගුල් පෝරුව (රාමුව පමණක්)

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු. 500

 

භාණ්ඩ ලබාදිම

ලබාගන්නා භාණ්ඩ අනුව තිරණය කෙරේ.

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු. 1500.00

 

වාදන භාණ්ඩ ලබාදීම

කුලියට ලබා නොදේ

 

නර්තන ඇදුම් ලබාදීම

කුලියට ලබා නොදේ

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයිම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට දිනකට රු. 500 සිට රු. 750.00 දක්වා

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයිම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට දිනකට රු. 500 සිට රු. 750.00 දක්වා

 

Latest News


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන