පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
සේරුවිල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ආයුබෝවන් ! මේ ඔබ සෙනෙහසින් ගෙවදින්නේ සොදුරුතම වෙරළ තිරය උරුමකරගත් ත්‍රීකුණාමල දිසාවේ ඓතිහාසික බිම්කඩක් වු සේරුවිල ප්‍රාදේශිය ‍ලේකම් කොට්ඨාසය...
සේරුවිල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ආයුබෝවන් ! මේ ඔබ සෙනෙහසින් ගෙවදින්නේ සොදුරුතම වෙරළ තිරය උරුමකරගත් ත්‍රීකුණාමල දිසාවේ ඓතිහාසික බිම්කඩක් වු සේරුවිල ප්‍රාදේශිය ‍ලේකම් කොට්ඨාසය...

සේරුවිල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ආයුබෝවන්!මේ ඔබ සෙනෙහසින් ගෙවදින්නේ සොදුරුතම වෙරළ තිරය උරුමකරගත් ත්‍රීකුණාමල දිසාවේ ඓතිහාසික බිම්කඩක් වු සේරුවිල ප්‍රාදේශිය ‍ලේකම් කොට්ඨාසයේ සෞන්දර්යාත්මක නවාතැන්පොල සේරුවිල සංස්කෘතික නිවහන වෙතටයි.

අපගේ සේවාවන්

ශබ්දවාහිනි යන්ත්‍ර ලබාදිම

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු. 3000 සිට රු. 8000.00 දක්වා

 

පිරිත් මණ්ඩපය (රාමුව පමණක්)

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු. 500

 

තොරණ (රාමුව පමණක්)

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු. 500

 

මගුල් පෝරුව (රාමුව පමණක්)

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු. 500

 

භාණ්ඩ ලබාදිම

ලබාගන්නා භාණ්ඩ අනුව තිරණය කෙරේ.

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු. 1500.00

 

වාදන භාණ්ඩ ලබාදීම

කුලියට ලබා නොදේ

 

නර්තන ඇදුම් ලබාදීම

කුලියට ලබා නොදේ

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයිම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට දිනකට රු. 500 සිට රු. 750.00 දක්වා

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයිම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකුට දිනකට රු. 500 සිට රු. 750.00 දක්වා

 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන