පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
පදවි ශ්‍රී පුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රීකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ පදවි ශ්‍රී පුර ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික බල ප්‍රදේශයේ පදවි ශ්‍රී පුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට පිවිසෙන ඔබට ආ...
පදවි ශ්‍රී පුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රීකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ පදවි ශ්‍රී පුර ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික බල ප්‍රදේශයේ පදවි ශ්‍රී පුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට පිවිසෙන ඔබට ආ...

පදවි ශ්‍රී පුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රී ලංකාවේ ත්‍රීකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ පදවි ශ්‍රී පුර ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික බල ප්‍රදේශයේ පදවි ශ්‍රී පුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට පිවිසෙන ඔබට ආයුබෝවේවායි ප්‍රාර්ථනයෙන් පිළිගනිමු.

 

අපගේ සේවාවන්

වෙනත් (තිරරෙදි) ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව එකක් රු. 300.00

 

භාණ්ඩ ලබාදීම (පුටු)

වර්තමාන ගාස්තුව එකක් රු. 5.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව දවසකට රු. 500.00

 

නර්තන ඇඳුම් ලබාදීම

සේවාව නොමිලේ සිදුකරනු ලබයි

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

සේවාව නොමිලේ සිදුකරනු ලබයි

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

සේවාව නොමිලේ සිදුකරනු ලබයි

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 10000.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

සේවාව නොමිලේ සිදුකරනු ලබයි

 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන