පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Previous Next
Padavi Sri Pura Cultural Center

You are warmly welcome to the Padavi Sri Pura Cultural Centre located in the Divisional Secretary’s Division of Padavi Sri Pura in Trincom...
Padavi Sri Pura Cultural Center

You are warmly welcome to the Padavi Sri Pura Cultural Centre located in the Divisional Secretary’s Division of Padavi Sri Pura in Trincom...

Padavi Sri Pura Cultural Center

You are warmly welcome to the Padavi Sri Pura Cultural Centre located in the Divisional Secretary’s Division of Padavi Sri Pura in Trincomalee district in Sri Lanka wishing a long life.

 

Our Services

Curtains for Hire

Present Rate (per curtain)Rs.. 300.00

 

Furniture (Chairs) for Hire

වර්තමාන ගාස්තුව එකක් රු. 5.00

 

Hall Reservation Facility

Present Rate (per day)Rs. 500.00

 

Costumes

Free of charge

 

Banner Designing

සේවාව නොමිලේ සිදුකරනු ලබයි

 

Gihi Pirith Teams

සේවාව නොමිලේ සිදුකරනු ලබයි

 

Dance Troupes

Present Rate Rs. 10000.00

 

Recitation of Jayamangala Gatha/ Ashtaka/ songs

සේවාව නොමිලේ සිදුකරනු ලබයි

 

Latest News


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන