පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශිය විශේෂ වැඩසටහන්

 • ලේ දන්දිම
 • පෝෂණ වැඩමුථව
 • විශේෂ දින සැමරුම්
 • ළමා දිනය
 • උපහාර උ‍ළෙලවල්
 • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධි වැඩසටහන්
 • වැඩැහිටි සත්කාරක වැඩසටහන්
 • විවිධ වැඩමුථ හා දේශන
 • ජන සහන සේවා වැඩසටහන
 • පෙර පාසල්
 • රාත්‍රි කදවුරු
 • අත්කම් ප්‍රදර්ශන
 • රුක් රෝපණ
 • ශ්‍රමදාන
 • සිගිති පොල
 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන