පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • අපරදිග සංගිතය
  • සිංහල භාෂාව
  • පෙර පාසල්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • අත්කම්
  • පෙරදිග සංගිතය
  • පහතරට නැටුම්
  • ජන නැටුම්
  • ඉංග්‍රිසි භාෂාව
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලින
(සන්ධ්‍යා /සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සිමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සදහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සන්ධ්‍යා හා සති අන්ත ජනවාරි 01 සිට
දෙසැම්බර් 31 දක්වා
සුදුසුකම් සලකා
බැලිමක් සිදු නොකෙරේ
උඩරට නර්තන සම්ප්‍රධායේ එන ශාස්ත්‍රිය ශිල්පිය දැනුම ලබාදිම නැත
නව නිර්මාණ හා ජන නැටුම් සන්ධ්‍යා හා සති අන්ත ජනවාරි 01 සිට
දෙසැම්බර් 31 දක්වා
සුදුසුකම් සලකා
බැලිමක් සිදු නොකෙරේ
නිර්මාණාත්මක නර්තන අංගයන් ගැමි නැටුම් පුහුණු කිරිම නැත
පහතරට නැටුම් සන්ධ්‍යා හා සති අන්ත ජනවාරි 01 සිට
දෙසැම්බර් 31 දක්වා
සුදුසුකම් සලකා
බැලිමක් සිදු නොකෙරේ
පහතරට නර්තන සම්ප්‍රධායට අයත් ශිල්පිය දැනුම ලබාදිම නැත
පෙරදිග සංගිතය සන්ධ්‍යා හා සති අන්ත ජනවාරි 01 සිට
දෙසැම්බර් 31 දක්වා
සුදුසුකම් සලකා
බැලිමක් සිදු නොකෙරේ
ශාස්ත්‍රිය සංගිත ශිල්පිය දැනුම හා ජන සංගිතය පිළිබද අවබෝධය ලබාදිම නැත
බටහිර සංගිතය සති අන්ත ජනවාරි 01 සිට
දෙසැම්බර් 31 දක්වා
සුදුසුකම් සලකා
බැලිමක් සිදු නොකෙරේ
කණ්ඩායම් සංගීතය පුරුදු පුහුණු කිරිම රු. 700.00
අත් අකුරු සන්ධ්‍යා හා සති අන්ත ජනවාරි 01 සිට
දෙසැම්බර් 31 දක්වා
සුදුසුකම් සලකා
බැලිමක් සිදු නොකෙරේ
අක්ෂර වින්‍යාසය සහ නිවැරදි සිංහල භාෂාව පිලිබද අවබෝධය ලබාදිම නැත
පුර්ව ළමාවිය උදෑසන ජනවාරි 01 සිට
දෙසැම්බර් 31 දක්වා
අවුරුදු 03ත් 05ත්
අතර සිසු දරුවන්
පෙර පාසල් අධ්‍යාපනයේ මුලික සංකල්ප ඉගැන්විම නැත
ඉංග්‍රිසි සති අන්ත ජනවාරි 01 සිට
දෙසැම්බර් 31 දක්වා
පළමු වසර සිසුන් ඉංග්‍රිසි භාෂාවේ මුලික දැනුම ලබාදිම රු. 250.00
 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන