පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

மேலதிக விபரங்கள்

සේරුවිල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය
ආර්.නිරෝෂ ඉන්දික මයා
මධ්‍යස්ථානයේ ස්ථානභාර නිලධාරි,
සේරුවිල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
සේරුනුවර.
දුරකතන අංකය: +94 263266746 / +94 711110532

නම තනතුර දුරකතනය
ආර්. නිරෝෂ ඉන්දික ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 26 3266746 /
+94 711110532
බි. කේ. ජි. එන්. එස්. ප්‍රියදර්ශන සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 719722445
එම්. ජි. අයි. සි. බණ්ඩාර මධ්‍යස්ථාන කාර්ය සහයක +94 772197303
එච්. එම්. එන්. එස්. පිරිස් මධ්‍යස්ථාන මුරකරු +94 713123462
ආර්. එස්. රාජපක්ෂ ආදේශක මුරකරු +94 716732835

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන