පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
නිවිතිගල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නිවිතිගල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට පිවිසෙන ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබගේ අවශ්‍යතාව කුමක් වුවද හැකි උපරිමයෙන් එය ඉටුකර ...
නිවිතිගල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නිවිතිගල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට පිවිසෙන ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබගේ අවශ්‍යතාව කුමක් වුවද හැකි උපරිමයෙන් එය ඉටුකර ...

නිවිතිගල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ නිවිතිගල සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට පිවිසෙන ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගනිමු. ඔබගේ අවශ්‍යතාව කුමක් වුවද හැකි උපරිමයෙන් එය ඉටුකර දීමට අපි නිරතුරුවම සැදි පැහැදී සිටින්නෙමු.

අපගේ සේවාවන්

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු: 2000.00

 

නර්තන ඇඳුම් ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු: 500.00

 

වීදි නාට්‍ය ලබාදීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු: 5000.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු: 2500.00

 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන