පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ඇඹිලිපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඹබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ...
ඇඹිලිපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඹබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ...

ඇඹිලිපිටිය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඹබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ඇඹිලිපිටිය ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම (වෙස් නර්තන ශිල්පීන්)

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1200.00

 

ජයමංගල ගාථා/ අෂ්ඨක/ ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 500.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1200.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු. 6000.00

 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන