පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
බලන්ගොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ සබරගමුව පළාතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බලංගොඩ ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති බලංගොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
බලන්ගොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ සබරගමුව පළාතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බලංගොඩ ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති බලංගොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

බලන්ගොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ සබරගමුව පළාතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බලංගොඩ ප්‍රදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති බලංගොඩ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

වීදී නාට්‍ය ලබා දීම

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තු දිනකට රු. 2000.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තු එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් ලබා දීම

මුදල් අය නොකරමි

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තු එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තු එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1000.00

 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන