පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ආරච්චිකට්ටුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය සංස්කෘති...
ආරච්චිකට්ටුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය සංස්කෘති...

ආරච්චිකට්ටුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

උත්සව නිවේදන කටයුතු කිරීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියකු සඳහා රු. 500 සිට 1000 දක්වා

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියකු සඳහා රු. 500 සිට 1000 දක්වා

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියකු සඳහා රු. 500 සිට 1000 දක්වා

 

නැවුම් පුවත්