පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
කරුවලගස්වැව  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ කරුවලගස්වැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කරුවලගස්වැව අලුත්ගම සංස්කෘතික මධ්‍ය...
කරුවලගස්වැව  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ කරුවලගස්වැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කරුවලගස්වැව  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයට...

කරුවලගස්වැව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ කරුවලගස්වැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කරුවලගස්වැව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

උත්සව ජෝතිෂ්‍ය සේවා

This page is under construction

 

භාණ්ඩ ලබාදීම

This page is under construction

 

වෙනත් - කස කරුවෝ(පෙරහැර)

This page is under construction

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

This page is under construction

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

This page is under construction

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්