පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
පල්ලම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පල්ලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පල්ලම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
පල්ලම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පල්ලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පල්ලම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

භාවනා ශිල ව්‍යාපාර ධර්ම දේශනා පිරිත් දන්සැල් වෙසක් කූඩු තරග භක්ති ගීත වැඩසටහන් කවි බණ පෙරහැර

ලේ දන්දීම පෝෂණ වැඩමුළු විශේෂ දින සැමරුම් ගුරු දින සැමරුම් ළමා දිනය උපහාර උළෙලවල් මත් ද්‍රව්‍ය විරෝධි වැඩසටහන් වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩස...

ආයූර්වේද වෛද්‍ය අක්ෂි සායන

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පල්ලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පල්ලම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

සාකච්ජා කරගත හැත

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

එක් අයකුට රු.1500.00 බැගින්

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයිම

එක් අයකුට රු.1500.00 බැගින්

 

ජයමංගල ගාථා / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයිම

එක් අයකුට රු.1500.00 බැගින්

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

එක් අයකුට රු.1500.00 බැගින්

 

නැවුම් පුවත්