පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Previous Next

භාවනා ශිල ව්‍යාපාර ධර්ම දේශනා පිරිත් දන්සැල් වෙසක් කූඩු තරග භක්ති ගීත වැඩසටහන් කවි බණ පෙරහැර

ලේ දන්දීම පෝෂණ වැඩමුළු විශේෂ දින සැමරුම් ගුරු දින සැමරුම් ළමා දිනය උපහාර උළෙලවල් මත් ද්‍රව්‍ය විරෝධි වැඩසටහන් වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩස...

ආයූර්වේද වෛද්‍ය අක්ෂි සායන

Cultural Center

Our Services

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

සාකච්ජා කරගත හැත

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

එක් අයකුට රු.1500.00 බැගින්

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයිම

එක් අයකුට රු.1500.00 බැගින්

 

ජයමංගල ගාථා / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයිම

එක් අයකුට රු.1500.00 බැගින්

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

එක් අයකුට රු.1500.00 බැගින්

 

Latest News