පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ආණමඩුව   සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ආණමඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ආනමඩුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
ආණමඩුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ආණමඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ආණමඩුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

ආණමඩුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ආණමඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ආණමඩුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට එක් ඇඳුමක් සඳහා රු. 200.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 50.00

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

වර්තමාන ගාස්තුව වර්ග අඩියට රු. 50.00

 

ගිහිපිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

නොමිලේ සිදුකරනු ලබයි

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු. 1500.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

කැමැත්ත පිරිදි සිදුකරනු ලබයි

 

නැවුම් පුවත්