පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous Next
පුත්තලම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පුත්තලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පුත්තලම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
පුත්තලම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රී ලංකාවේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පුත්තලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පුත්තලම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

පුත්තලම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පුත්තලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පුත්තලම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩයම් සැපයීම

ඉදිරිපත් කරන ළමුන් අනූව වෙනස් වේ.
(එක් අයෙකුට වර්තමාන ගාස්තුව රු.1000.00 බැගින්)

 

නැවුම් පුවත්