පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
මහාවැව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ පළාතේ අතිරමණීය වූ සාඩම්බර ජාතික උරුමයන්ගෙන් ප්‍රචලිත ඉතිහාසයක් ඇති පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ නාත්තන්ඩිය ආස...
මහාවැව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ පළාතේ අතිරමණීය වූ සාඩම්බර ජාතික උරුමයන්ගෙන් ප්‍රචලිත ඉතිහාසයක් ඇති පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ නාත්තන්ඩිය ආස...

මහාවැව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ පළාතේ අතිරමණීය වූ සාඩම්බර ජාතික උරුමයන්ගෙන් ප්‍රචලිත ඉතිහාසයක් ඇති පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ නාත්තන්ඩිය ආසනයේ මහවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් වසමේ වලහපිටිය ග්‍රාමයේ පිහිටි සුන්දර වූ මහවැව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු. 2500.00

 

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් එක් ඇඳුමකට රු. 250.00 - 300.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු.1500.00

 

ගිහිපිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

නොමිලේ සේවාව සපයනු ලැබේ

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු.1500.00

 

ජය මංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම එක් අයෙකුට

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු.1000.00

 

නැවුම් පුවත්