පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
දංකොටුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ලංකාවේ වයඹ පලාතේ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ දංකොටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ දංකොටුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
දංකොටුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ලංකාවේ වයඹ පලාතේ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ දංකොටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ දංකොටුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

දංකොටුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ඔබ මේ පිවිසෙන්නේ ලංකාවේ වයඹ පලාතේ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ දංකොටුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ දංකොටුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සදහා රු. 200.00

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සදහා රු. 1500.00

 

ජයමංගල ගාථා/ අෂ්ඨක/ ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සදහා රු. 2500.00

 

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සදහා රු. 1200.00

 

නැවුම් පුවත්