පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

  • ලේ දන්දීම
  • ගුරුදින සැමරුම්
  • ළමා දිනය
  • උපහාර උළෙලවල්
  • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධි වැඩසටහන්
  • විවිධ වැඩමුළු හා දේශන
  • මත්ද්‍රව්‍ය විරෝධි වැඩසටහන
  • රාත්‍රී කඳවුරු
  • ශ්‍රමදාන
  • විශ්‍රාමික සුහද හමුව
 

නැවුම් පුවත්