පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය විශේෂ වැඩසටහන්

 • පෝෂණ වැඩමුළුව
 • ගුරු දින සැමරුම
 • ළමා දිනය
 • උපහාර උළලවල්
 • මත් ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන්
 • වැඩිහිටි සත්කාරක වැඩසටහන
 • විවිධ වැඩමුළු හා දේශණ
 • ජන සහන සේවා වැඩසටහන
 • පෙර පාසල්
 • රාත්‍රී කඳවුර
 • අත්කම් ප්‍රදර්ශණ
 • රුක් රෝපණ
 • ශ්‍රමදාන
 • සිඟිති පොල
 • ක්‍රීඩා වැඩසටහන්
 

නැවුම් පුවත්