පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

ප්‍රාදේශිය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

  • භාවනා
  • ශිල ව්‍යාපාර
  • ධර්ම දේශනා
  • පිරිත්
  • දන්සැල්
  • වෙසක් කූඩු තරග
  • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
  • කවි බණ
  • පෙරහැර
 

Latest News