පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

සාකච්ජා කරගත හැත

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

එක් අයකුට රු.1500.00 බැගින්

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයිම

එක් අයකුට රු.1500.00 බැගින්

ජයමංගල ගාථා / ගායනා කණ්ඩායම් සැපයිම

එක් අයකුට රු.1500.00 බැගින්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

එක් අයකුට රු.1500.00 බැගින්

 

නැවුම් පුවත්