පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • අත්කම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • දෙමළ භාෂාව
  • නාට්‍ය හා රංග කලාව
  • බෙර වාදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන 
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා 
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව (ඇතුලත් විමේ ගාස්තුව)
උඩරට නර්තනය

සිකුරාදා / ඉරිදා

අවු: 01 අවු: 08 සි‍ට ඉහල‍ට වයස් සීමාවක් නැත. ගොඩ සරඹ සිට පායින්පත් / වෙස් අභිශේකය දක්වා රු.300.00
අත්කම්
සෙනසුරාදා / ඉරිදා අවු: 01 අවු: 15 සිට ඉහලට

සියලු අත්කම් නිරිමාණ

රු.300.00
පෙරදිග සංගීතය
බදාදා / බ්‍රහස්පතින්දා අවු: 01 අවු: 08 සි‍ට ඉහල‍ට වයස් සීමාවක් නැත. මුල සිට අවසානය දක්වා රු.300.00
දෙමළ භාෂාව
සෙනසුරාදා අවු: 01 අවු: 05 සි‍ට ඉහල‍ට වයස් සීමාවක් නැත. සියලු කො‍ටස් ආවරණය වන පරිදි රු.300.00
නාට්‍ය හා රංග කලාව
බ්‍රහස්පතින්දා / සෙනසුරාදා අවු: 01 අවු: 05 සි‍ට ඉහල‍ට වයස් සීමාවක් නැත. මුල සිට විශාරද දක්වා රු.300.00
බෙර වාදනය
සිකුරාදා / ඉරිදා අවු: 01 අවු: 15 සිට ඉහලට මුල සිට අවසානය දක්වා රු.300.00
 

නැවුම් පුවත්