පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

පල්ලම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
පල්ලම.

දුරකථන අංකය - +94 777060137
විද්‍යුත් ලිපිනය : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
fax- 032-2224927 (පල්ලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය)

නම තනතුර දුරකථන අංකය
සමින්ද රත්නායක ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිළධාරී +94 713554689

ඒ.ඒ.එච්.එන්. මධුභාෂණ

කාර්යාල කාර්ය සහායක +94 778326416
පේෂලා සංජීවනී කාර්යාල කාර්ය සහායක +94 712652197
එන්.ආර්.සී.ජේ.සිල්වා මුරකරු +94 724029811
චතුර බුද්ධික පෝල් ආදේශ මුරකරු +94 715844152

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

 

 

 

 

 

 

සමින්ද රත්නායක

- 0713554689

 

නැවුම් පුවත්