පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ප්‍රාදේශීය ආගමික වැඩසටහන් (වෙසක් හා පොසොන් උත්සව)

  • ධර්ම දේශනා
  • පිරිත්
  • දන්සැල්
  • වෙසක් කුඩු තරඟ
  • භක්ති ගීත වැඩසටහන්
  • කවිබණ
  • ආශිර්වාද පුජා
  • පෙරහැර
  • බෝධි පූජා වැඩසටහන්
 

නැවුම් පුවත්