පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)Tamil (Sri Lanka)

Divisional Religious Programmes (Vesak and Poson Festivals)

  • Dhamma Preaching
  • Pirith Preaching
  • Dansal (Alms Giving Stalls)
  • Vesak Lantern Competitions
  • Bhakthi Gee
  • Kavi Bana
  • Blessings (Ashirvada Pooja)
  • Processions
  • Bodhi Pooja
 

Latest News