පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පහතරට නැටුම්
  • දෙමළ භාෂාව
  • නාට්‍ය හා රංගකලාව
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
  • බෙරවාදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම් පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය අඟහරුවාදා-ප.ව. 3.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
බ්‍රහස්පතින්දා-ප.ව. 3.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
සෙනසුරාදා-ප.ව. 3.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
ඉරිදා-පෙ.ව. 9.00 සිට ප.ව. 1.00 දක්වා
අවු: 01 පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය ළමුන්ට විෂයට දක්වන කැමැත්ත මූලික අභ්‍යාස, පාසරඹ, මංගලම් නර්තන, තාල අනුව, වන්නම් සම්ප්‍රධායන්ට අනුව නර්තනයන් ලියා පදිංචි ගාස්තු රු. 600.00
උඩරට කණිෂ්ඨ
අඟහරුවාදා ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා
සෙනසුරාදා ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා
අවු: 01 පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය ළමුන්ට විෂයට දක්වන කැමැත්ත මූලික අභ්‍යාස,පා සරඹ, ගායනා, වන්නම් සහ ගීත වලට නර්තන යුත් වෛරොඩි, හනුමා ආදී වන්නම් ලියා පදිංචි ගාස්තු රු. 600.00
පහතරට නැටුම් බ්‍රහස්පතින්දා-ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා
සෙනසුරාදා-ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
අවු: 01 පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය ළමුන්ට විෂයට දක්වන කැමැත්ත ඉලංගම් සරඹ, ගමන් මාත්‍රාව, ගායනා, සුරඹා වල්ලිය, දෙවොල් පද, ගිරිදේවි ලියා පදිංචි ගාස්තු රු. 600.00
නව නිර්මාණ නැටුම් සෙනසුරාදා-ප.ව. 1.00 සිට ප.ව. 3.00 දක්වා අවු: 01 පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය ළමුන්ට විෂයට දක්වන කැමැත්ත නම්‍යතා අභ්‍යාස, මූලික සරඹ, සරල කවිවලට නර්තන, ගොඩ සරඹ, ජන නැටුම් ලියා පදිංචි ගාස්තු රු. 600.00
බෙර වාදනය සෙනසුරාදා-පෙ.ව. 8.00 සිට ප.ව. 12.00 දක්වා අවු: 01 පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය ළමුන්ට විෂයට දක්වන කැමැත්ත ශබ්ධය හඳුන්වා දීම, සරඹ බෙර, විෂය නිර්දේශය ඇතුළත් සියලුම කොටස් ලියා පදිංචි ගාස්තු රු. 600.00
චිත්‍ර සෙනසුරාදා-පෙ.ව. 9.30 සිට ප.ව. 12.30 දක්වා
ඉරිදා-ප.ව.12.00 සිට ප.ව. 5.00 දක්වා
අවු: 01 පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය ළමුන්ට විෂයට දක්වන කැමැත්ත ස්වභාව සෞන්දර්ය හා මානව රූපමෝස්තර කලාව මානව රූප ලියා පදිංචි ගාස්තු රු. 600.00
පෙරදිග සංගීතය බදාදා-ප.ව. 2.00 සිට ප.ව. 6.00 දක්වා
බ්‍රහස්පතින්දා-ප.ව. 2.00 සිට ප.ව. 6.00 දක්වා
සිකුරාදා-ප.ව. 2.00 සිට ප.ව. 6.00 දක්වා
අවු: 01 පාසල් යන සහ පාසල් හැරගිය ළමුන්ට විෂයට දක්වන කැමැත්ත ස්වර පුහුණුව රාග ආශ්‍රිත හැදෑරීම, නව නිර්මාණ, සංගීත භාණ්ඩ වාදන පුහුණුව ලියා පදිංචි ගාස්තු රු. 600.00
 

නැවුම් පුවත්