පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • චිත්‍ර හා මුර්තී
  • ජන නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • පෙර පාසල්
  • උඩරට නැටුම්
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන (සන්ධ්‍යා/සති අන්ත) පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම
සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සති අන්තය මාස 10 සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ලියාපදිංචි වීම. පාසරඹ,ගොඩසරඹ,තිත්රූප,වන්නම්,වට්ටම්,හත්පද,
පෙළපාළි,කොහොඹා කංකාරියේ නර්තනාංග
රු. 100.00
පූර්ව ළමා විය සංවර්ධනය සතියේ දින
සහ උදේ වරුව
අවු: 01 පූර්ව ළමා විය සඳහා ඇතුළත් වයස් සීමාව මූලික හැඩතල රු. 100.00
ජන සංගීතය සති අන්තය මාස 10 පාසල් යන වයසේ සිට වැඩිහිටි දක්වා ගැමි ගී සහ ඒවායේ සංස්කෘතික පසුබිම, සේ ගී පිළිබඳව අවබෝධය ඇතුළුව සාහිත්‍ය ස්වර ඤාණය ලබා දීම. රු. 100.00
පෙරදිග සංගීතය සති අන්තය මාස 10 පාසල් යන වයසේ සිට වැඩිහිටි දක්වා ස්වර අධ්‍යාපනය සහ ස්වර අභ්‍යාස පුහුනුව රාග මධ්‍ය ලය ගීත හා විලම්භ ලය ගීත ඇතුළුව පෙරදිග සංගීතයට අදාළව විෂය කොටස් රු. 100.00
ජන නැටුම් සතියේ දින මාස 10 පාසල් යන වයසේ සිට වැඩිහිටි දක්වා ජන ගී ආශ්‍රිත නිර්මාණ රු. 100.00
චිත්‍ර කලාව සති අන්තය මාස 10 පාසල් යන වයසේ සිට වැඩිහිටි දක්වා ලිඛිත හා ප්‍රායෝගික වශයෙන් වෙන්කර අධ්‍යනය කිරීම. රු. 100.00
 

නැවුම් පුවත්