පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

 • උඩරට නැටුම්
 • කායික මානසික වර්ධනය
 • පෙරදිග නැටුම්
 • චිත්‍ර
 • ජන නැටුම්
 • බෙර වාදනය
 • අත්කම් නිර්මාණ
 • පහත ර‍ට නැටුම්
 • උඩරට නැටුම්
 • ජ්‍යෙතිෂ්‍යය හා හෙළ වෙදකම
 • දෙමළ භාෂාව
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය
උඩරට නර්තනය සෙනසුරාදා උදේ අවු: 01 අවු: 08 සි‍ට ඉහල‍ට වයස් සීමාවක් නැත. ගොඩ සරඹ සිට පායින්පත් / වෙස් අභිශේකය දක්වා
අත්කම් පාඨමාලාව ඉරිදා උදේ අවු: 01 අවු: 15 සිට ඉහලට

සියලු අත්කම් නිරිමාණ

කයික හා මා‍නසික සංවර්ධනය සෙනසුරාදා සහ අගහරුවාදා අවු: 01 අවු: 08 සි‍ට ඉහල‍ට වයස් සීමාවක් නැත. මුල සිට අවසානය දක්වා
චිත්‍ර
බදාදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා සවස අවු: 01 අවු: 05 සි‍ට ඉහල‍ට වයස් සීමාවක් නැත. සියලු කො‍ටස් ආවරණය වන පරිදි
පෙරදිග සංගීතය සෙනසුරාදා උදේ අවු: 01 අවු: 05 සි‍ට ඉහල‍ට වයස් සීමාවක් නැත. මුල සිට විශාරද දක්වා
බෙර වාදනය සෙනසුරාදා උදේ අවු: 01 අවු: 05 සි‍ට ඉහල‍ට වයස් සීමාවක් නැත. මුල සිට අවසානය දක්වා
පහතරට නැ‍‍ටුම් සෙනසුරාදා උදේ අවු: 01 අවු: 05 සි‍ට ඉහල‍ට වයස් සීමාවක් නැත. මුල සිට මඩු බැසීම  දක්වා
ජ්‍යෙතිෂ්‍යය හා හෙළ වෙදකම සෙනසුරාදා සවස අවු: 01 අවු: 15 සිට ඉහලට මුල සිට අවසානය දක්වා
දෙමළ භාෂාව සෙනසුරාදා සවස අවු: 01 අවු: 05 සි‍ට ඉහල‍ට වයස් සීමාවක් නැත.

මුල සිට අවසානය දක්වා

 

නැවුම් පුවත්