පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උත්සව නිවේදන කටයුතු
  • උඩරට නැටුම්
  • පෙර පාසල්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • දෙමළ භාෂාව
  • ජන නැටුම්
  • බෙර වාදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල
සීමාව
පාඨමාලාව හැදෑරීම
සඳහා තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නැටුම් සති අන්ත අවු: 01 වයස අවු: 5 සිට න්‍යායාත්මක හා
ප්‍රායෝගික සම්පූර්ණ
පාඨමාලාව
ලියා පදිංචි ගාස්තුව පමණි
පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනය සතියේ දින අවු: 01 වයස අවු: 3 - 5 අනුමත පූර්ව ළමාවිය
සංවර්ධන පාඨමාලාව
මාසිකව රු. 500.00
ජන හා නව නිර්මාණ සති අන්ත අවු: 01 වයස අවු: 4 සිට න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික
සම්පූර්ණ පාඨමාලාව
ලියා පදිංචි ගාස්තුව පමණි
දෙමළ භාෂාව සතියේ දින දෙකක් අවු: 01 වයස අවු: 7 සිට කථනය, ලිවීම, සහ කියවීම ලියා පදිංචි ගාස්තුව පමණි
පෙර දිග සංගීතය සතියේ දින දෙකක් අවු: 01 වයස අවු: 5 සිට න්‍යායාත්මක හා ප්‍රායෝගික
සම්පූර්ණ පාඨමාලාව
ලියා පදිංචි ගාස්තුව පමණි
 

නැවුම් පුවත්