පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ජාතික වැඩසටහන්

  • අලුත් අවුරුදු උත්සවය/නෑගම් යාම/හිසතෙල් ගැමේ උත්සවය
  • ජාතික සාහිත්‍ය කලා මහෝත්සවය
  • “සෙනෙහස” රසවින්දන සායනය ලෝක ළමා දිනය
  • සංස්කෘතික කඳවුර
  • ජාතික ක්‍රීඩා උළෙල
  • මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන
  • “ප්‍රදීපාලෝක” භාවනා වැඩසටහන
 

නැවුම් පුවත්