පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • නිර්මාණාත්මක නැටුම්
  • පහතරට නැටුම්
  • නාට්‍ය හා රංගකලාව
  • ජන නැටුම්
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
  • බෙරවාදනය
 

නැවුම් පුවත්