පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය මගින් පවත්වනු ලබන පාඨමාලා පිළිබද විස්තර

  • උඩරට නැටුම්
  • කායික හා මානසික වර්ධනය
  • අපරදිග සංගීතය
  • පෙර පාසල්
  • පෙරදිග සංගීතය
  • දෙමළ භාෂාව
  • ජන නැටුම්
  • ඉංග්‍රීසි භාෂාව
  • චිත්‍ර හා මුර්තී
  • බෙර වාදනය
පාඨමාලාවේ නම පාඨමාලා වර්ගය කෙටි කාලීන
(සන්ධ්‍යා/සති අන්ත)
පාඨමාලා කාල සීමාව පාඨමාලාව හැදැරිම සඳහා
තිබිය යුතු සුදුසුකම්
පාඨමාලා අන්තර්ගතය පාඨමාලා ගාස්තුව
උඩරට නර්තනය සති අන්ත අවු: 01 අවු: 05 වයස සීමාවක් නැත ගොඩ සරඔ සිට පායින්පත් වෙස් නැටුම් දක්වා සියලුම පාඨමාලා නෙමිලේ පවත්වනු ලැබේ
ජන නැටුම් නව නිර්මාණ සන්ධ්‍යා අවු: 01 අවු: 05 වයස සීමාවක් නැත ජන නැටුම් මූලාරම්භයේ සිට අවසාන දක්වා
බෙර වාදනය සන්ධ්‍යා අවු: 01 අවු: 05 වයස සීමාවක් නැත මූලාරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා
චිත්‍ර සති අන්ත අවු: 01 අවු: 05 වයස සීමාවක් නැත මූලාරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා
සංගීතය සන්ධ්‍යා අවු: 01 අවු: 05 වයස සීමාවක් නැත මූලාරම්භයේ සිට අවසානය දක්වා
දෙමළ සති අන්ත අවු: 01 අවු: 05 වයස සීමාවක් නැත මුල් හෝඩියේ සිට
අංගම්පොර සටන් කලාව සති අන්ත අවු: 01 අවු: 05 වයස සීමාවක් නැත මූලික හඳුන්වා දීමක් තුලින් අවශ්‍ය අංග 21 දක්වා
ජෝතිෂ්‍යය සන්ධ්‍යා අවු: 01 අවු:13 සිට වයස සීමාවක් නැත මුල සිට වසර 05 දක්වා
පෙර පාසැල් සතියේ දින උදේ වරුව අවු: 01 අවු: 03-05 දක්වා අත් හුරු කරවීම
 

නැවුම් පුවත්