පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

පුත්තලම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ශ්‍රී ලංකාවේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ පුත්තලම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති පුත්තලම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්