පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ප්‍රෞඪ ජාතික උරුමයක අභිමානය තහවුරු කරමින් ශ්‍රී ලංකීය උරුමයේ ජීවය සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය සුරක්ෂීත කරමින් වෙනත් ජාතීන් සමඟ සමගිව කොට්ඨාශයේ වෙනත් රාජ්‍ය හා රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන සමඟ ප්‍රබල රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙස ඉදිරියට යමින් නැගී සිටීමයි.

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලාංකික ජාතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීම, සංරක්ෂණය කිරීම, ප්‍රවර්ධනය හා ප්‍රචාරණය කිරීම තුළින් සංස්කෘතික අනන්‍යතාව සංවර්ධන ඉලක්ක කරා ගෙන යමින් ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රෞඪ ජාතියකින් හෙබි සංවර්ධිත රටක් ලෙස පවත්වාගෙන යාමට ප්‍රාදේශීය සහායවීමයි.

අරමුණු

  • රටේ ජාතික සංවර්ධන ප්‍රතිපත්තිය සාර්ථක කර ගැනීමට හේතුවන ආකාරයෙන් ජනතාව මෙහෙය වීම.
  • සංස්කෘතික උරුමයන් සංරක්ෂණය පවත්වාගෙන යාම සහ ප්‍රයෝජනයට ගැනීම මඟින් ප්‍රාදේශීය ජනතාවගේ සංස්කෘතික ජීවිතයේ හැඩගැස්ම සකස් කරගැනීමට මං සැලසීම.
  • ශ්‍රි ලාංකික බහු ජාතිකත්වය පිළිගනිමින් ඒ එක් එක් සංස්කෘතික වල අනන්‍යතාවය ආරක්ෂා කරන අතර එම සංස්කෘතියන් ප්‍රධාන වශයෙන් එකතු කර ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ඉදිරියට ගෙන ඒම හා එම සංස්කෘතීන් ආරක්ෂා කිරීම.
  • දේශාබිමානී චින්තනය පෙරටු කර ගත් ජාතික සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ලීමට සාමුහික වූ සමාජයක් තුළින් පෙරටු කරලීම.

ඉතිහාසය

2002 මැයි 16 වන දින ප්‍රවීන කලා ශිල්පී ඒ.එච්.එම්. පුංචිරාළ මහතා විසින් මෙම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කරණ ලදී

 

නැවුම් පුවත්