පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

ආණමඩුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රි ලංකාවේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ ආණමඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති ආණමඩුව
සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්