පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

පුත්තලම සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
කොළඔ පාර,
පුත්තලම.


දුරකථන අංකය :- +94 775009521
විද්‍යුත් ලිපිනය :-  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


නම තනතුර දුරකථන අංක‍ය
එච්.එම්. එන්. පී හේරත් ස්ථානභාර නිලධාරී +94 775009521
එච්.එම්. ශ්‍රියාණි ඒකනායක
සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරී +94 729199673
ඩී.එන්.එස්. සමන්ති දෙනිපිටිය
මධස්ථාන කාර්යාල සහයක +94 721390726
එස.කේ.ඩී.එන්.එම් සිරිවර්ධන මධස්ථාන කාර්යාල සහයක +94 724775605
ඒ.ඒ. ආරි‍යරත්න මධස්ථාන මුරකරු +94 325678930
ඒ.එච්.එම්.එන්.එල්. අබේරත්න මධස්ථාන මුරකරු +94 776445053

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්