පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව දිනකට රු. 2500.00

නර්තන ඇඳුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් එක් ඇඳුමකට රු. 250.00 - 300.00

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු.1500.00

ගිහිපිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

නොමිලේ සේවාව සපයනු ලැබේ

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු.1500.00

ජය මංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම එක් අයෙකුට

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියෙකු සඳහා රු.1000.00

 

නැවුම් පුවත්