පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

මහවැව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
මහවැව.

දුරකතන අංකය: +94 32-2254834
විද්‍යුත් තැපැල: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

නම තනතුර දුරකතන අංකය
වී.අයි.බී.ජේ. කණ්ඩම්බි ස්ථානභාර සංස්කෘතික නිලධාරී +94 776135044
ඊ.ඒ.පී. ජයන්ති අශෝකා සහකාර සංස්කෘතික නිලධාරී +94 775923478
ආර්. ඒ නිශාන්ත කුමාර කාර්යාල කාර්ය සහයක +94 776126474
අජිත් කුමාර මුරකරු +94 772042012
එච්.ඩබ්. ලලිත් ධම්මික මුරකරු +94 779378995

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්