පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

මහාවැව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ වයඹ පළාතේ අතිරමණීය වූ සාඩම්බර ජාතික උරුමයන්ගෙන් ප්‍රචලිත ඉතිහාසයක් ඇති පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කයේ නාත්තන්ඩිය ආසනයේ මහවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් වසමේ වලහපිටිය ග්‍රාමයේ පිහිටි සුන්දර වූ මහවැව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්