පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

පෞඪ ජාතික උරුමයක් හිමි ශ්‍රි ලාංකික ජාතික ස්වකීය සංවර්ධනයේ ජීවය වූ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය සුරක්ෂිත කරමින් ද, නවින ප්‍රවණතාවයන්ට ගැළපෙන ලෙසින් ද, ලොව අන් රටවල් සමගිව, සුහදසීලිව ද සමගිව ද ප්‍රබල රටක් ලෙස යමින් නැගී සිටීමයි.

මෙහෙවර

ශ්‍රී ලාංකික ජාතික උරුමය ආරක්ෂා කිරීම, සංරක්ෂණය කිරීම, ප්‍රවර්ධනය හා ප්‍රචාරණය කිරීමෙන් ලබන සංස්කෘතික අනන්‍යතාව සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරාලන උත්ප්‍රේරක බලයක් ලෙසින් මෙහෙයවා, ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රෞඪ ජාතියකින් හෙබි සංවර්ධිත රටක් ලෙස ගොඩනැංවීමට සහායවීමයි.

අරමුණු

දේශීය සංස්කෘතියට පෙම් බඳිමින් එහි දේශීයත්වයට අපේ කමට ගරු කරන සංවේදී මතු පරම්පරාවක් බිහි කිරීම.

ඉතිහාසය

1998/09/21 වන දින මෙම මධ්‍යස්ථානය ප්‍රවීණ කලා ශිල්පි වින්සන්ට් වාස් මැතිතුමා අතින් විවෘත කරන ලදි.

 

නැවුම් පුවත්