පුරන්න
Sinhala (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

දංකොටුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය,
රෝහල පාර,
දංකොටුව.


දුරකතන අංකය: +94 31- 4912342
විද්‍යුත් තැපැල: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

නම තනතුර දුරකතන අංකය
ශ්‍රීණි ආදිහෙට්ටි ස්ථානභාර නිලධාරී +94 718036152
චන්ද්‍රා අබේසිංහ කාර්යාල සහායක +94 772164574
පී. ජයන්ත මුරකරු +94 778556029
යූ. බාලසූරිය ආදේශක මුරකරු +94 775895959

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again. 

නැවුම් පුවත්