පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

සේවාවන්

උත්සව නිවේදන කටයුතු කිරීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියකු සඳහා රු. 500 සිට 1000 දක්වා

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියකු සඳහා රු. 500 සිට 1000 දක්වා

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

ගිහි පිරිත් කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් ශිල්පියකු සඳහා රු. 500 සිට 1000 දක්වා

 

නැවුම් පුවත්