පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

විමසීම්

ආරච්චිකට්ටුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය.
මයියාව, නල්ලදරන්කට්ටුව.
දුරකතන අංකය: +94 32 3324431 / +94 71 5618607

නම තනතුර දුරකතන අංකය
එච්.පී. අශෝක දයාවංශ මයා ස්ථානභාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 715618607
ජේ.එස්.ඩී.එම්.සී.ටී. බණ්ඩාර මයා සහකාර සංස්කෘතික ප්‍රවර්ධන නිලධාරි +94 719367317
ආර්.එම්.ඩී.රත්නායක මයා කාර්යාල කාර්ය සහයක +94 778027163
ඩබ්.එම්. පැතුම් ජීවන්ත මයා මුරකරු +94 716081486
එච්.ඒ.ඩී.එල්. තිසේරා මයා ආදේශක මුරකරු +94 716150992

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

 

නැවුම් පුවත්