පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

අප ගැන

දැක්ම

ආරච්චිකට්ටුව ප්‍රාදේශීය සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන බල ප්‍රදේශය තුළ වෙසෙන ජනතාවගේ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය හා සාරධර්මයන් සුරක්ෂිත කරනු වස් සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යංශයේ නිමයන්ට අනුකූලව ප්‍රදේශයේ අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන හා සහයෝගයෙන් යුතුව නවීන සංවර්ධන ප්‍රවණතාවයන්ට ගැළපෙන අයුරින් ප්‍රජාව හා සහ සම්බන්ධ වෙමින් ඔවුන්ව කලාවෙන්, දැනුමින් හා ආකල්ප වලින් පෝෂණය කිරීම.

මෙහෙවර

පවතින භෞතික හා මානව සම්පත් කාර්යක්ෂමව යොදාගනිමින් ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ සංස්කෘතික හා ජාතික උරුමයන් ආරක්ෂා කිරීම, සංරක්ෂණය කිරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම, ප්‍රචාරය කිරීම හා සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය සුරක්ෂිත කිරීම තුළින් සංවර්ධන ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීම පිණිස බල ගන්වා සාඩම්බර සාරධර්ම පිරි යහපත් සමාජයක් ප්‍රදේශය තුළින් බිහි කිරීමට සහය වීම.

අරමුණු

  • සංස්කෘතික හා කලා කටයුතු අමාත්‍යාංශය මඟින් අරමුණු කර ගත් ඉලක්ක කරා ප්‍රදේශයේ ජනතාව මෙහෙය වීම.
  • ප්‍රදේශයේ  පවතින සංස්කෘතික උරුමයන් සංරක්ෂණය කිරීමට පියවර ගැනීම.
  • යහපත් සංස්කෘතිකාංග ජනතාවට හඳුන්වා දී ඒවා තම ජීවිතයට බද්ධ කර ගැනීමට පෙළඹ වීම තුළින් යහපත් සංස්කෘතික් ගොඩනැගීම.
  • මේ වන විට ජනතාව විසින් එල්බ ගෙන ඇති දුර්මත පිළිබඳ ආකල්ප බැහැර කර නිවැරදි දැක්මක් ඇති කිරීම
  • ජාතිකාභිමානයට හේතු වන සංස්කෘතිකාංග හඳුන්වා දීම.
  • ප්‍රදේශයට අවේණික නොවූවද යහපත් ජන පවැත්මකට අවශ්‍ය සංස්කෘතිකාංග හඳුන්වා දී ඒවා ප්‍රවර්ධනයට කටයුතු කිරීම.

ඉතිහාසය

හරවත් සංවර්ධනයක් සඳහා ඒ හා සමගාමීව සංස්කෘතියද බද්ධ කර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන සංස්කෘතික සංරක්ෂණය ප්‍රවර්ධනය හා ව්‍යාප්තිය සඳහා දිවයින පුරා සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන පිහිටුවීමේ වැඩ පිළිවෙල යටතේ, ශ්‍රී ලංකා අග්‍රාමාත්‍ය සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන හා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍ය ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාගේ හා මානව සම්පත් සංවර්ධන, අධ්‍යාපන හා සංස්කෘතික අමාත්‍ය ගරු කරුණාසේන කොඩිතුවක්කු මැතිතුමා‍ගේ, උපදේශකත්වයෙන් සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රතික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගරු නියෝමාල් පෙරරේරා මැතිතුමාගේ සම්බන්ධීකරණයෙන් ඉදිකරන ලද, ආරච්චිකට්ටුව සංස්කෘතින මධ්‍යස්ථානය වර්ෂ 2002ක් වූ මැයි මස 16 වන දින ප්‍රවීන කලාකරු, ජේ.ඒ.එස්. මුණසිංහ මැතිතුමා විසින් විවෘත කරන ලද වගයි.

පවතින භෞතික හා මානව සම්පත් කාර්යක්ෂමව යොදාගනිමින් ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ සංස්කෘතික හා ජාතික උරුමයන් ආරක්ෂා කරීම, සංරක්ෂණය කරීම, ප්‍රවර්ධනය කිරීම, ප්‍රචාරය කිරීම හා සංස්කෘතික අනන්‍යතාවය සුරක්ෂිත කිරීම තුළින් සංවර්ධන ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීම පිණිස බල ගන්වා සාඩම්බර සාරධර්ම පිරි යහපත් සමාජයක් ප්‍රදේශය තුළින් බිහි කිරීමට සහය වීම.

 

නැවුම් පුවත්