පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

කරුවලගස්වැව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය


මේ ඔබ පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කයේ කරුවලගස්වැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති කරුවලගස්වැව  සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

නැවුම් පුවත්