පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ලංකාපුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ලංකාපුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
ලංකාපුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ලංකාපුර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ලංකාපුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.
ලංකාපුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය වෙත ඔබ සැම සාදරයෙන් පිලිගනිමු

ලංකාපුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසින්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඓතිහාසික පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ලංකාපුර  ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ ලංකාපුර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නර්තන ඇදුම් සැපියීම

වර්ථමාන ගාස්තුව රු. 250.00

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්ථමාන ගාස්තුව රු. 1500.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්‍ඨක ගායනා කණ්ඩායම් සැපියීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන