පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
තමන්කඩුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති තමන්කඩුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි...
තමන්කඩුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති තමන්කඩුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි...

තමන්කඩුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ තමන්කඩුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ පිහිටුවා ඇති තමන්කඩුව සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

 

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයීම

නොමිලේ ලබා දීම.

 

නර්ථන ඇදුම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 200.00 (වෙසක් ඇදුම් සදහා)

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක/ගායනා කණ්ඩායම් සැපයීම

This page is under construction

 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන