පුරන්න
Tamil (Sri Lanka)English (United Kingdom)

Previous ඊළඟ
ඇලහැර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ ඇලහැර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ, 19 ඇත්තනකඩවල උතුර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ පිහිටුවා ඇත...
ඇලහැර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ ඇලහැර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ, 19 ඇත්තනකඩවල උතුර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ පිහිටුවා ඇත...

ඇලහැර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය

ඔබ දැන් පිවිසෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ ඇලහැර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ, 19 ඇත්තනකඩවල උතුර ග්‍රාම නිලධාරි වසමේ පිහිටුවා ඇති ඇලහැර සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයටයි.

අපගේ සේවාවන්

නර්තන කණ්ඩායම් සැපයිම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 3000.00

 

කලාත්මක ලෙස බැනර් ඇදීම

වර්ග ප්‍රමාණය අනුව ගාස්තුව සැකසේ

 

හේවිසි කණ්ඩායම් සැපයිම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 5000.00

 

නර්තන ඇදුම් සැපයිම

වර්තමාන ගාස්තුව එක් කට්ටලයකට රු. 250.00

 

වාදන භාණ්ඩ සැපයිම

භාණ්ඩ වර්ගය අනුව

 

ශාලා පහසුකම් සැපයීම

වර්තමාන ගාස්තුව වරුවකට රු. 500.00

 

වෙනත්

ප්ලාස්ටික් පුටු එකක් රු. 5.00

 

ජයමංගල ගාථා/අෂ්ඨක /ගායනා කණ්ඩායම් සැපයිම

වර්තමාන ගාස්තුව රු. 2000.00

 

නැවුම් පුවත්


දිස්ත්‍රික් සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථාන